Kết quả IOE cấp Huyện Năm học 2015 - 2016

Thứ năm - 25/02/2016 09:27
UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 54 /QĐ-PGD&ĐT
   
      Đô Lương, ngày  02  tháng 02 năm 2016
 
                                          QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận học sinh đạt giải Cuộc thi Olympic Tiếng Anh
trên Internet cấp huyện cấp tiểu học năm học 2015-2016

 
 
 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
 
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của UBND huyện Đô Lương về việc ban hành nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
Căn cứ Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông;
Căn cứ Công văn số 1796/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05/10/2015 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc tổ chức "Olympic tiếng Anh trên Internet" và "Olympic Tài năng tiếng Anh" dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016;
Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-PGD&ĐT của Phòng GĐ&ĐT ngày 05/01/2016 về việc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp huyện năm học 2015-2016;
Căn kết quả cuộc thi IOE cấp huyện năm học 2015-2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công nhận 234 học sinh cấp tiểu học đạt giải trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2015-2016. (có danh sách kèm theo)
 
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo, CĐ, CV TH;
- Lưu VT.
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(đã ký)
 
Nguyễn Xuân Thanh

                DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 ĐẠT GIẢI IOE CẤP HUYỆN
          (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 54/QĐ-PGD&ĐT ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Phòng GD&ĐT)
 

GIẢI NHẤT:
 

STT ID Họ và tên đệm Tên Lớp Trường Điểm Thời gian thi Ghi chú
1.         1222202745 Lê Ngọc Triều 4A TH Xuân Sơn 1950 15 phút 31 giây  
2.         1222746310 Phạm Viết Thịnh 4B TH Giang Sơn Đông 1920 22 phút 39 giây  
3.         1222226624 Hoàng Thi Minh Trâm 4A TH Thái Sơn 1910 28 phút 57 giây  
4.         1209044584 Tăng Minh Thư 4A TH Giang Sơn Tây 1890 20 phút 59 giây  
5.         1222297912 Nguyễn Thị Hải Yến 4A TH Xuân Sơn 1820 19 phút 49 giây  
6.         1223971812 Phạm Trọng Toàn 4A TH Yên Sơn 1820 25 phút 14 giây  
7.         1223747568 Trần Duy Quân 4B TH Đại Sơn 1 1810 21 phút 50 giây  
8.         1225574731 Lê Đức Đại Thành  4E TH Thị Trấn 1800 22 phút 55 giây  
(Bảng này có 8 học sinh đạt giải nhất)
 
GIẢI NHÌ:
 

STT ID Họ và tên đệm Tên Lớp Trường Điểm Thời gian thi Ghi chú
1.         1225359481 Lê Tuấn Nguyên 4A TH Thái Sơn 1760 26 phút 30 giây  
2.         1213000422 Lê Minh Quân 4B TH Yên Sơn 1750 20 phút 18 giây  
3.         1225841159 Nguyễn Văn Thành Đạt 3C TH Giang Sơn Đông 1750 25 phút 56 giây  
4.         1227218110 Nguyễn Thị Yến 4A TH Trung Sơn 1720 22 phút 4 giây  
5.         1224404622 Đặng Duy Lâm 4B TH Giang Sơn Tây 1720 24 phút 57 giây  
6.         1228121508 Hoàng Thị Ngọc Hạnh 4A TH Yên Sơn 1710 25 phút 28 giây  
7.         1222204002 Nguyễn Thị Phương Thúy 4C TH Giang Sơn Đông 1710 27 phút 10 giây  
8.         1223642030 Nguyễn Thị Dịu 4A TH Trù Sơn 1 1700 24 phút 19 giây  
9.         1223614388 Trần Hồng Minh 4A TH Giang Sơn Tây 1680 23 phút 14 giây  
10.     1227094160 Lê Thi Thiệp Sang 4A TH Tràng Sơn 1660 29 phút 2 giây  
11.     1223144351 Hoàng Quỳnh Trang 4A TH Lưu Sơn 1650 23 phút 7 giây  
12.     1216293719 Hoàng Nguyễn Linh Đan 4A TH Yên Sơn 1620 22 phút 47 giây  
13.     1224339477 Nguyễn Thị Huyền 4A TH Trù Sơn 1 1610 24 phút 23 giây  
14.     1219801806 Đặng Đình Hiếu 4A TH Yên Sơn 1580 28 phút 18 giây  
15.     1228018787 Bùi Thị Thục Anh 4C TH Nam Sơn 1570 22 phút 19 giây  
16.     1221510702 Nguyễn Thị Diễm Lộc 4A TH Bồi Sơn 1570 24 phút 19 giây  
17.     1223632151 Trịnh Nam Khánh 4A TH Trù Sơn 1 1570 26 phút  
18.     1225289970 Hoàng Thị Ngọc Minh 4A TH Thái Sơn 1570 29 phút 15 giây  
19.     1211602213 Hoàng Quỳnh Trang 4A TH Yên Sơn 1560 30 phút  
20.     1226660012 Nguyễn Bá Hoàng Huy 4C TH Giang Sơn Đông 1540 30 phút  
21.     1225355620 Nguyễn Công Nhật Khánh 4A TH Thái Sơn 1530 28 phút 11 giây  
22.     1211598657 Nguyễn Hoàng Thảo 4 TH Ngọc Sơn 1510 24 phút 41 giây  
23.     1221591072 Thái Bá Tràng An 4A TH Giang Sơn Đông 1510 26 phút 49 giây  
24.     1224904062 Lưu Thị Huyền Nhi 4A TH Trù Sơn 1 1510 27 phút 52 giây  
25.     1222137353 Nguyễn Trà My 4A TH Xuân Sơn 1510 29 phút 57 giây  
26.     1225850605 Hoàng Văn Vương 4B TH Thịnh Sơn 1500 22 phút 4 giây  
27.     1223642280 Nguyễn Dạ Thảo Ngân 4A TH Trù Sơn 1 1500 27 phút 1 giây  
(Bảng này có 27 học sinh đạt giải nhì)
 
GIẢI BA:
 

STT ID Họ và tên đệm Tên Lớp Trường Điểm Thời gian thi Ghi chú
1.         1226623302 Khương Minh Thông 4C TH Đà Sơn 1480 26 phút 59 giây  
2.         1229855780 Lê Văn Hiếu 4A TH Quang Sơn 1480 27 phút 15 giây  
3.         1220769370 Nguyễn Như Thắng 4A TH Lưu Sơn 1460 24 phút 48 giây  
4.         1220599779 Nguyễn Phương Linh 4D TH Thị Trấn 1460 25 phút 4 giây  
5.         1225727961 Võ Thị Linh 4A TH Nhân Sơn 1440 28 phút 47 giây  
6.         1223484901 Nguyễn Thị Minh Phương 4B TH Văn Sơn 1430 27 phút 43 giây  
7.         1228064508 Pham Hoàng Quân 4A TH Hồng Sơn 1420 28 phút 17 giây  
8.         1221178840 Nguyễn Xuân Minh Nhật 4A TH Hiến Sơn 1400 26 phút 5 giây  
9.         1213361050 Nguyễn Khắc Phú 4A TH Bồi Sơn 1400 27 phút 12 giây  
10.     1227390633 Đặng văn   Sang 4B TH Thị Trấn 1380 26 phút 38 giây  
11.     1228249505 Nguyễn Lê San San 4A TH Quang Sơn 1380 26 phút 8 giây  
12.     1223552790 Nguyễn Bá Gia Huy  4A TH Thị Trấn 1370 23 phút 46 giây  
13.     1226783033 Thái Thị Diệu Linh 4B TH Thịnh Sơn 1370 26 phút 37 giây  
14.     1224347604 Phan Thị Hoa 4B TH Hòa Sơn 1370 27 phút 43 giây  
15.     1226824203 Tăng thế Hưng 4A TH Yên Sơn 1350 26 phút 6 giây  
16.     1223645218 Hoàng Thị Huyền 4A TH Thái Sơn 1350 29 phút 20 giây  
17.     1228697536 Đặng Đình Ý  4H TH Thị Trấn 1350 30 phút  
18.     1229542606 Trần Thị Phương Uyên 4A  TH Lạc Sơn 1340 21 phút 3 giây  
19.     1227924365 Hoàng Nguyễn Đan 4A TH Bồi Sơn 1340 30 phút  
20.     1226353611 Nguyễn Thị Linh 4A TH Minh Sơn 1330 29 phút 21 giây  
21.     1228151877 Thái Trần Thảo   Trang 4H TH Thị Trấn 1330 30 phút  
22.     1229430133 Nguyễn Lê Nguyên 4A TH Thượng Sơn 1330 30 phút  
23.     1223386040 Nguyễn Công Mạnh 4A TH Lam Sơn 1310 27 phút 42 giây  
24.     1225725538 Lê Thị Thanh Hoài 4A TH Quang Sơn 1310 28 phút 19 giây  
25.     1229309017 Trân Thanh Tâm  4B TH Thị Trấn 1300 30 phút  
26.     1223533396 Nguyễn Danh Tiến Nam 4B TH Văn Sơn 1270 24 phút 48 giây  
27.     1223487832 Nguyễn Thanh Thảo 4A TH Minh Sơn 1270 28 phút 43 giây  
28.     1227823386 Nguyễn Văn 4A TH Trù Sơn 2 1270 28 phút 46 giây  
29.     1222134445 Lê Đình Tuấn Kiệt 4C TH Thị Trấn 1250 29 phút 11 giây  
30.     1223580752 Nguyễn Thị Trang 4A TH Hiến Sơn 1240 25 phút 26 giây  
31.     1221935396 Đặng Thị Thanh 4C TH Giang Sơn Đông 1220 28 phút 44 giây  
32.     1220631540 Trần Thị Diệu Linh 4A TH Thượng Sơn 1220 28 phút 6 giây  
33.     1227694499 Nguyễn Thị Thùy Linh 4B TH Tràng Sơn 1210 27 phút 21 giây  
34.     1227973256 Nguyễn Thị Thu 4A TH Lam Sơn 1210 29 phút  
35.     1222014506 Dương Thị Huyền 4B TH Thịnh Sơn 1210 29 phút 36 giây  
36.     1225491228 Lê Thị Trà My 4A TH Bồi Sơn 1200 27 phút 10 giây  
37.     1226172742 Nguyễn Thị Anh Thư 4A TH Trung Sơn 1180 28 phút 48 giây  
38.     1226608743 Trần Thị Hải Yến 4B TH Văn Sơn 1180 29 phút 24 giây  
39.     1225320453 Nguyễn Văn Hồng Điệp 4A TH Trù Sơn 1 1180 30 phút  
40.     1222139111 Kiều Đình Nam 4 TH Ngọc Sơn 1170 25 phút 22 giây  
41.     1226028179 Nguyễn Thị Mai Trang 4 TH Ngọc Sơn 1170 30 phút  
(Bảng này có 41 học sinh đạt giải ba)
GIẢI KHUYẾN KHÍCH:
 

STT ID Họ và tên đệm Tên Lớp Trường Điểm Thời gian thi Ghi chú
1.         1222226713 Hoàng Tuấn Phúc 4A TH Yên Sơn 1160 30 phút  
2.         1223013976 Nguyễn Thị Anh Thư 4A TH Tràng Sơn 1150 28 phút 54 giây  
3.         1227874036 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 4B TH Đại Sơn 1 1140 23 phút 39 giây  
4.         1229550544 Nguyễn Cảnh Nhất 4A TH Thượng Sơn 1140 28 phút 52 giây  
5.         1227360468 Đặng Thị Thương 4A TH Xuân Sơn 1130 25 phút 9 giây  
6.         1228102276 Phan Đăng Xuân 4A TH Hồng Sơn 1130 26 phút 25 giây  
7.         1227811694 Nguyễn Xuân Khánh 4A TH Quang Sơn 1130 27 phút 57 giây  
8.         1227158015 Nguyễn Công Hiệu 4A TH Tràng Sơn 1130 30 phút  
9.         1226923529 Đào Viết Huy 4A TH Đặng Sơn 1120 22 phút 59 giây  
10.     1224448633 Lê Đình Hoàng 4B TH Văn Sơn 1120 27 phút 20 giây  
11.     1226669696 Thái Đình Hoàng 4B TH Bài sơn 1120 27 phút 9 giây  
12.     1229879658 Bùi Thị Phương Trang 4C TH Thị Trấn 1120 29 phút 13 giây  
13.     1225546732 Hoàng Đình Huy 4B TH Hòa Sơn 1110 26 phút 24 giây  
14.     1223108196 Lê Đức Cường 4A TH Bồi Sơn 1110 29 phút 21 giây  
15.     1226669521 Võ Thị Thanh Huyền 4A TH Bài sơn 1110 30 phút  
16.     1229253934 Nguyễn Đăng Phi Long  4C TH Thị Trấn 1100 28 phút 27 giây  
17.     1225323466 Nguyễn Đình Nguyên 4A  TH Lạc Sơn 1100 29 phút 17 giây  
18.     1229312593 Trương Thùy Anh  4H TH Thị Trấn 1100 29 phút 5 giây  
19.     1226083096 Thái Khắc Hiếu 4B TH Thịnh Sơn 1090 28 phút 15 giây  
20.     1229870784 Lê Trương Thu Yến  4H TH Thị Trấn 1090 30 phút  
21.     1226703609 Nguyễn Thị Huyền Trang 4C TH Nam Sơn 1080 21 phút 51 giây  
22.     1229800438 Trần Doãn Hoàn 4A TH Trung Sơn 1080 28 phút 44 giây  
23.     1228048981 Hồ Phi 4A TH Thượng Sơn 1080 30 phút  
24.     1227349106 Nguyễn Thị Phi Nhung 4A TH Nhân Sơn 1070 29 phút 20 giây  
25.     1223667137 Nguyễn Thùy Linh 4A TH Hiến Sơn 1070 30 phút  
26.     1229679853 Nguyễn Văn Thăng 4A TH Tràng Sơn 1050 28 phút 48 giây  
27.     1225139879 Thái Nam Khánh 4B TH Thị Trấn 1040 29 phút 3 giây  
28.     1224200973 Phạm Xuân Bình Dương 4C TH Trù Sơn 2 1040 30 phút  
29.     1224934490 Nguyễn Thái Hà  4C TH Thị Trấn 1040 30 phút  
30.     1227853587 Phùng Văn Bản 4A TH Minh Sơn 1030 27 phút 59 giây  
31.     1213496167 Lê Hồng Anh 4B TH Lam Sơn 1030 28 phút 47 giây  
32.     1224759522 Cao Tiến Kiên 4A TH Đặng Sơn 1030 28 phút 51 giây  
33.     1229287966 Tạ Hữu Mạnh 4A TH Hồng Sơn 1030 30 phút  
34.     1227265021 Lê Thị Thùy Dương 4A  TH Lạc Sơn 1020 29 phút 23 giây  
35.     1226352283 Nguyễn Phương Thúy 4A TH Minh Sơn 1010 29 phút 5 giây  
(Bảng này có 35 học sinh đạt giải khuyến khích)
 
 
 
 
 
                DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5 ĐẠT GIẢI IOE CẤP HUYỆN
          (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 54/QĐ-PGD&ĐT ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Phòng GD&ĐT)
 
GIẢI NHẤT:
 

STT ID Họ và tên đệm Tên Lớp Trường Điểm Thời gian thi Ghi chú
1.         1224789410 Nguyễn Thị Khánh Thư 5B TH Hòa Sơn 1900 23 phút 59 giây  
2.         1223332930 Hoàng Thị Kim Oanh 5A TH Thái Sơn 1880 28 phút 15 giây  
3.         1221808071 Phạm Viết Thịnh 4B TH Giang Sơn Đông 1870 23 phút 51 giây  
4.         1223504384 Trương Công Cảnh 5A TH Văn Sơn 1870 24 phút 7 giây  
5.         1224436073 Lê Hữu Mạnh Cường 5A TH Lam Sơn 1860 18 phút 48 giây  
6.         1226648849 Nguyễn Mai Phương 5A TH Thái Sơn 1860 27 phút 58 giây  
7.         1222215671 Nguyễn Thị Thanh Hằng  5A TH Thị Trấn 1830 22 phút 26 giây  
8.        1226898084 Nguyễn Văn Thành Nam  5D TH Thị Trấn 1830 26 phút 52 giây  
9.        1225845781 Vương Thanh Huyền 5A TH Xuân Sơn 1820 22 phút 51 giây  
10.      1224388629 Đặng Thị Hoài An 5A TH Trung Sơn 1820 22 phút 55 giây  
11.      1219118575 Hoàng Mai Chi  5C TH Thị Trấn 1810 22 phút 30 giây  
12.      1223792554 Nguyễn Đăng Khoa 5A TH Văn Sơn 1810 26 phút 41 giây  
13.      1225320332 Nguyễn Vương Mai Thy 5A TH Thái Sơn 1810 28 phút 28 giây  
(Bảng này có 13 học sinh đạt giải nhất)
 
GIẢI NHÌ:
 

STT ID Họ và tên đệm Tên Lớp Trường Điểm Thời gian thi Ghi chú
1.        1224015916 Mai Anh Cường 5A TH Lưu Sơn 1770 22 phút 21 giây  
2.        1224201051 Nguyễn Diệu Hằng 5B TH Hòa Sơn 1770 30 phút  
3.        1222476955 Nguyễn Quốc Hiếu 5B TH Hòa Sơn 1760 24 phút 47 giây  
4.        1228537562 Nguyễn Thị Nguyệt 5B TH Bồi Sơn 1760 25 phút 40 giây  
5.        1222639415 Nguyễn Quốc Huy 5A TH Văn Sơn 1760 27 phút 44 giây  
6.        1225974794 Hoàng Anh Quân  5E TH Thị Trấn 1750 25 phút 58 giây  
7.        1223368019 Hoàng Thị Hải Yến 5A TH Yên Sơn 1750 27 phút 34 giây  
8.        1224352281 Nguyễn Văn Tuấn Minh 5A TH Trung Sơn 1740 24 phút 29 giây  
9.        1224234690 Hoàng Mạnh Hiệp 5A TH Thái Sơn 1720 22 phút 45 giây  
10.      1227061437 Trần Xuân Mai 5A TH Lạc Sơn 1720 29 phút 57 giây  
11.      1226783662 Lê Thị Nga 5A TH Quang Sơn 1710 19 phút 45 giây  
12.      1229681204 Nguyễn Thị Hiền 5B TH Trù Sơn 1 1710 27 phút 5 giây  
13.      1227118303 Lê Thị Thảo Linh  5C TH Thị Trấn 1700 24 phút 51 giây  
14.      1227438821 Ngô Thị Dung 5C TH Giang Sơn Đông 1690 22 phút 38 giây  
15.      1226800351 Lê Thị 5A TH Văn Sơn 1690 29 phút 20 giây  
16.      1224088722 Đặng Thị Vân Khánh  5H TH Thị Trấn 1680 24 phút 32 giây  
17.      1229681331 Nguyễn Thị Ngân 5B TH Trù Sơn 1 1680 25 phút 49 giây  
18.      1226454175 Thái Thành Nguyên 5B TH Thịnh Sơn 1670 27 phút 18 giây  
19.      1220444528 Hồ Đức Mạnh  5A TH Thị Trấn 1660 24 phút 41 giây  
20.      1223790726 Nguyễn Cảnh Hào  5C TH Thị Trấn 1660 25 phút 34 giây  
21.      1223387691 Lê Thảo Linh 5A TH Thái Sơn 1660 26 phút 22 giây  
22.      1223152197 Lê Thị Kiều Oanh 5A TH Quang Sơn 1650 24 phút 58 giây  
23.      1228324675 Nguyễn Thị Khánh Linh 5C TH Nam Sơn 1640 19 phút 58 giây  
24.      1223836655 Hoàng Châu Uyên 5A TH Thái Sơn 1640 29 phút 38 giây  
25.      1223394453 Thái Quang Duy 5B TH Thịnh Sơn 1630 24 phút 31 giây  
26.      1222497952 Tưởng Lê Như Ý 5B TH Bồi Sơn 1630 25 phút 35 giây  
(Bảng này có 26 học sinh đạt giải nhì)
 
GIẢI BA:
 

STT ID Họ và tên đệm Tên Lớp Trường Điểm Thời gian thi Ghi chú
1.          1213590665 Nguyễn Kim Thành 5A TH Tân sơn 1590 23 phút 43 giây  
2.          1202500518 Lê Hữu Minh Hưng 5 TH Ngọc Sơn 1580 24 phút 17 giây  
3.          1224533476 Hoàng Thế 5A TH Xuân Sơn 1580 24 phút 3 giây  
4.          1223302284 Nguyễn Hữu Hào 5B TH Thịnh Sơn 1580 27 phút 5 giây  
5.          1224056863 Nguyễn Mạnh Đô 5A TH Yên Sơn 1580 28 phút 55 giây  
6.          1227538928 Lê Đình Lương 5A TH Văn Sơn 1580 29 phút 17 giây  
7.          1227768806 Đào Minh Kiên 5A TH Minh Sơn 1570 29 phút 23 giây  
8.          1229202977 Nguyễn Trung Kiên 5A TH Trung Sơn 1560 26 phút 6 giây  
9.          1225691862 Phan Thị Ngọc Huyền 5A TH Xuân Sơn 1550 22 phút 41 giây  
10.      1222936546 Nguyễn Ngọc Ánh 5B TH Lam Sơn 1540 28 phút 59 giây  
11.      1229676241 Phan Thị Trà My 5A TH Trù Sơn 1 1530 22 phút 22 giây  
12.      1226372033 Phan Thị Khánh Huyền 5A TH Yên Sơn 1500 28 phút 45 giây  
13.      1224045165 Thái Bá Hiệp 5B TH Thị Trấn 1500 30 phút  
14.      1223380532 Nguyễn Thị Khánh Linh 5B TH Hòa Sơn 1490 26 phút 57 giây  
15.      1224370673  Nguyễn Thị Hảo 5A TH Trù Sơn 1 1480 27 phút 44 giây  
16.      1223742838 Lê Thị Ngọc Linh 5A TH Yên Sơn 1480 28 phút 53 giây  
17.      1223674653 Nguyễn Trần Minh Quân 5B TH Thịnh Sơn 1480 29 phút 13 giây  
18.      1227154070 Nguyễn Thị Ly Na 5A TH Minh Sơn 1480 29 phút 3 giây  
19.      1211888653 Nguyễn Xuân Tịnh  5C TH Thị Trấn 1470 26 phút 14 giây  
20.      1222928647 Nguyễn Thị Hoài Thương 5C TH Giang Sơn Đông 1470 28 phút 45 giây  
21.      1209815119 Trần Đức Phước 5B TH Tràng Sơn 1460 23 phút 26 giây  
22.      1221748123 Đinh Thị Mỹ Tâm 5B TH Giang Sơn Đông 1460 26 phút  
23.      1223157493 Nguyễn Quang Chiến 5A TH Hiến Sơn 1460 26 phút 20 giây  
24.      1226046456 Mai Thu Hiệp 5A TH Tràng Sơn 1460 28 phút 18 giây  
25.      1223865596 Nguyễn Thị Thanh Hoa 5A TH Thị Trấn 1460 28 phút 3 giây  
26.      1225734484 Thái Thùy Dương 5A TH Yên Sơn 1460 28 phút 54 giây  
27.      1224704947 Hồ Trung Hiếu 5 TH Ngọc Sơn 1450 29 phút 18 giây  
28.      1229680081  Triệu Thị Hồng Hạnh 5A TH Trù Sơn 1 1440 30 phút  
29.      1223511034 Sư Thị Nhân 5A TH Trung Sơn 1430 24 phút 24 giây  
30.      1223989187 Hoàng Mai Phương 5B TH Giang Sơn Tây 1430 26 phút 14 giây  
31.      1223990040 Trần Doãn Anh 5B TH Giang Sơn Tây 1420 29 phút 7 giây  
32.      1227293267 Nguyễn Minh Quân 5B TH Tràng Sơn 1410 24 phút 6 giây  
33.      1223473376 Đào Ngọc Anh 5A TH Minh Sơn 1400 29 phút 55 giây  
34.      1223005793 Hồ Nguyễn Hạ Vy 5A TH Quang Sơn 1390 20 phút 49 giây  
35.      1221976772 Nguyễn Phương Uyên 5A TH Lạc Sơn 1390 30 phút  
36.      1226250231 Trần Thị Thảo 5A TH Lưu Sơn 1380 24 phút 20 giây  
37.      1225933675 Nguyễn Thị Anh Thơ 5A TH Tràng Sơn 1380 29 phút 47 giây  
38.      1223182045 Nguyễn Thị Phương Anh 5A TH Bài sơn 1380 30 phút  
39.      1223112103 Trần Thị Thúy Quỳnh 5A TH Lưu Sơn 1370 26 phút 3 giây  
40.      1225687711 Nguyễn Thị Khánh Huyền 5A TH Tân sơn 1370 28 phút 12 giây  
41.      1229374566 Lê Thị Minh Anh 5C TH Đà Sơn 1370 28 phút 50 giây  
42.      1225350382 Nguyễn Đình Anh 5A TH Đặng Sơn 1370 28 phút 52 giây  
(Bảng này có 42 học sinh đạt giải ba)
 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH:
 

STT ID Họ và tên đệm Tên Lớp Trường Điểm Thời gian thi Ghi chú
1.         1224506023 Nguyễn Hoàng Huy 5A TH Bài sơn 1360 24 phút 51 giây  
2.         1223638738 Trần Hữu Đạt 5A TH Bài sơn 1350 30 phút  
3.         1223699538 Hồ Thị Khánh 5A TH Thượng Sơn 1350 30 phút  
4.        1210502301 Nguyễn Thị Diệu Huyền 5B TH Bồi Sơn 1340 21 phút 38 giây  
5.         1223141838 Đào Thái Hoàng  5H TH Thị Trấn 1340 25 phút 12 giây  
6.         1228257069 Lê Đăng Công 5A TH Quang Sơn 1320 28 phút 13 giây  
7.         1225970412 Đặng Thị Phương Thảo 5A TH Lạc Sơn 1320 29 phút 10 giây  
8.         1225729091 Nguyễn Thị Hằng 5C TH Giang Sơn Đông 1310 27 phút 59 giây  
9.         1226207885 Hoàng Thục Uyên 5A TH Tràng Sơn 1310 28 phút 56 giây  
10.      1222471869 Hồ Sỹ 5A TH Yên Sơn 1300 29 phút 14 giây  
11.      1223700126 Bùi Thị Giang 5A TH Bắc Sơn 1290 24 phút 29 giây  
12.      1223338999 Thái Thị Giang 5B TH Hòa Sơn 1290 25 phút 39 giây  
13.      1223762098 Trần Văn Quân 5B TH Nam Sơn 1280 23 phút 4 giây  
14.      1225417589 Đặng Văn Mạnh 5A TH Hiến Sơn 1280 29 phút 26 giây  
15.      1222762186 Trần Ngọc Nam Dương  5D TH Thị Trấn 1270 24 phút 10 giây  
16.      1214155359 Lê Thị Uyên 5A TH Thượng Sơn 1270 26 phút 4 giây  
17.      1226673733 Nguyễn Thị Phương Thanh 5A TH Thượng Sơn 1270 27 phút 29 giây  
18.      1223669568 Nguyễn Bá Tùng Linh 5A TH Giang Sơn Đông 1270 28 phút 56 giây  
19.      1227409617 Nguyễn Thị Hồng Loan 5A TH Minh Sơn 1270 28 phút 58 giây  
20.      1225315116 Phan Thị Lệ 5C TH Đà Sơn 1270 30 phút  
21.      1223102392 Nguyễn Thị Thúy Hằng 5A TH Xuân Sơn 1260 26 phút 8 giây  
22.      1224248102 Nguyễn Bảo Ngọc 5A TH Yên Sơn 1250 30 phút  
23.      1223696331 Nguyễn Cảnh Đức Anh 5A TH Thượng Sơn 1230 25 phút 59 giây  
24.      1223932843 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 5A TH Thị Trấn 1230 27 phút 26 giây  
25.      1223589556 Đào Danh Hào 5A TH Bài sơn 1230 27 phút 52 giây  
26.      1225842776 Hoàng Thị Ngọc Ánh 5A TH Hồng Sơn 1220 23 phút 7 giây  
27.      1224907920 Nguyễn Xuân Khoái 5A TH Thượng Sơn 1220 24 phút 57 giây  
28.      1225710448 Lê Thị Hiền Lương 5B TH Tràng Sơn 1210 27 phút 54 giây  
29.      1223481859 Nguyễn Thị Ngọc Linh 5C TH Đại Sơn 1 1210 28 phút 8 giây  
30.      116158570 Lê Diệu Hiền 5A TH Nam Sơn 1190 20 phút 14 giây  
31.      1223969575 Nguyễn Trà Giang 5C TH Đại Sơn 1 1190 24 phút 49 giây  
32.      1226032026 Nguyễn Thị  Thu Quyên 5B TH Tràng Sơn 1190 26 phút 38 giây  
33.      1210569350 Phạm Bá Bằng 5C TH Đại Sơn 1 1190 26 phút 58 giây  
34.      1227532411 Hoàng Thị Trà My 5A TH Yên Sơn 1190 28 phút 10 giây  
35.      1201919538 Nguyễn Thị Lê Na  5C TH Thị Trấn 1190 29 phút 7 giây  
36.      1223989632 Nguyễn Công Huy 5B TH Giang Sơn Tây 1170 24 phút 12 giây  
37.      1227631635 Lê Nữ Thảo Nguyên 5A TH Nam Sơn 1170 25 phút 43 giây  
38.      1227567084 Lê Thùy Linh 5C TH Đà Sơn 1170 30 phút  
39.      1226275562 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 5B TH Hòa Sơn 1160 26 phút 33 giây  
40.      1224101997 Nguyễn Đức Tuấn 5A TH Tân sơn 1150 26 phút 23 giây  
41.      1222202903 Nguyễn Thị Thùy Trang 5C TH Đà Sơn 1150 26 phút 32 giây  
42.     1228528248 Trương Dương Trọng Toàn 5B TH Hồng Sơn 1130 28 phút 30 giây Vùng KK
(Bảng này có 42 học sinh đạt giải khuyến khích)
 
             NGƯỜI LẬP                                                                                    KT. TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                                                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
              (đã ký)                                                                                                             (đã ký)
 
 
          Lương Anh Tuấn                                                                        Nguyễn Xuân Thanh
 

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT WEBSITE GIÁO DỤC, THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC, THIẾT KẾ WEBSITE HÀ TĨNH, THIẾT KẾ WEBSITE CHUẨN SEO, THIẾT KẾ WEBSITE VINH NGHỆ AN

 HÌNH ẢNH NỔI BẬT

  LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay812
  • Tháng hiện tại7,652
  • Tổng lượt truy cập1,526,859
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây