Quản lý kinh phí dạy học 2 buổi/ngày, bán trú cấp tiểu học

Thứ ba - 29/09/2015 14:43
     UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

   Số:   390/PGD&ĐT-TCKH                              Đô Lương, ngày 23  tháng 9  năm 2015

             V/v quản lý kinh phí
dạy học 2 buổi/ngày, bán trú cấp tiểu học
 
Kính gửi:    Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn các trường Tiểu học.
 
Thực hiện hướng dẫn số 367/HD-PGD&ĐT-KHTC ngày 09/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đô Lương về thu chi quỹ dạy học 2 buổi/ngày, bán trú năm học 2015-2016. Trong triển khai thực hiện còn một số vướng mắc tại các cơ sở trường học. Để có sự thống nhất trong việc quản lý, sử dụng quỹ trong toàn huyện, Phòng thống nhất chế độ thanh toán cụ thể như sau:
I. Cách tính thời gian làm việc, thời gian nghỉ, định mức tiết dạy, chế độ giảm tiết đối với giáo viên kiêm nhiệm:
Các trường nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 Ban hành qui định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông được nêu rõ. Lược trích một số nội dung liên quan cụ thể sau:
Điều 6. Định mức tiết dạy.
Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:
- Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết/ tuần.
Điều 8. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần.
- Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.
- Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần
Điều 9. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường
- Giáo viên kiêm thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.
- Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2tiết/tuần.
           Nếu các chức danh trên cùng một người thì chỉ được tính chức danh có số tiết được giảm cao nhất.
Điều 10. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác
- Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 4 tiết.
Điều 11. Quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy
- Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:
a) Đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được tính bằng 5 tiết định mức.
b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.
c) Báo cáo ngoại khóa cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án hoặc đề cương báo cáo) thì số tiết báo cáo thực tế được tính tương đương số tiết định mức.
d) Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.
II. Cách tính chế độ trả lương dạy thêm giờ.
Các trường nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư Liên tịch Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập đã quy định:
Điều 3. Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ
- Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).
- Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, được quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư liên tịch này, căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ cho phù hợp.
- Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.
- Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động.
- Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Cách tính tiền lương dạy thêm giờ
- Công thức tính tiền lương dạy thêm giờ:
a) Tiền lương dạy thêm giờ/năm học  =  Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;
b) Tiền lương 01 giờ dạy thêm  =  Tiền lương 01 giờ dạy  x 150%;
c) Tiền lương 01 giờ dạy:
                       
       Tổng tiền lương của 12 tháng      Số tuần dành cho giảng dạy                                                                                    
  Tiền lương                        trong năm học                                       (dạy trẻ)
   01 giờ dạy                =    ───────────────     x                 ─────
                                        Định mức giờ dạy/năm                             52 tuần 
Định mức giờ dạy/năm=định mức tiết dạy/tuần (23)x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục/năm học (35). Nên tiền lương 1 giờ dạy được tính như sau:
 
                                   Tổng tiền lương của 12 tháng      35 tuần dành cho giảng dạy                                                                                    
  Tiền lương                        trong năm học                                       (dạy trẻ)
   01 giờ dạy                  ────────────────     x                 ─────
                                                     23 tiết x 35 tuần                             52 tuần  
Đối với nhà giáo làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn được tính theo công thức nêu trên, trong đó định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên cùng bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó.
III. Bố trí định mức lao động và thực hiện chi trả chế độ cho người lao động.
1. Đối với giáo viên biên chế.
Hiệu trưởng nhà trường bố trí dàn đều các chức danh kiêm nhiệm để giáo viên có số tiết dạy thêm giờ không chênh lệch quá và đảm bảo đúng Luật lao động. Đồng thời yêu cầu giáo viên phải dạy đủ 23 tiết/ tuần.
2. Đối với giáo viên hợp đồng huyện hỗ trợ kinh phí đóng các khoản theo lương: Bố trí và yêu cầu giáo viên phải thực hiện đủ 23 tiết/tuần theo quy định nếu chưa đủ phải quy ra để trừ tiền theo số tiết còn thiếu, các tiết vượt giờ được thanh toán theo quy định chung. 
3. Đối với giáo viên hợp đồng thuê khoán thời vụ, thoả thuận.
Các trường có nhu cầu thuê khoán thời vụ giáo viên để đảm bảo cho các hoạt động dạy học (Dạy thay thai sản, Tin học, Ngoại ngữ,...) thì Hiệu trưởng ký biên bản thoả thuận làm việc thời vụ với người lao động số tiền chi trả theo số tiết thực tế/ tháng. Khuyến khích các trường chi trả chế độ theo mặt bằng chung đối với giáo viên hợp đồng được đóng BHXH. Người được thuê khoán phải đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với vị trí việc làm. Cụ thể:
Số tiền chi trả 1 tháng = tiền 1 tiết x số tiết trong tháng.
(Số tiền 1 tiết dạy được tính quy đổi từ lương cơ bản 1 tháng giáo viên hợp đồng có trình độ tương đương chia cho 23x4=92 tiết định mức chung của 1 tháng).
4. Căn cứ vào tình hình thực tế dự toán thu, chi của đơn vị các đơn vị phân bổ các nội dung chi phù hợp với thực tế phát sinh. Khi không cân đối được dự toán thu, chi (thu lớn hơn chi) yêu cầu Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn làm tốt công tác tự tưởng động viên toàn thể giáo viên tùy vào điều kiện thực tế các trường xây dựng quy chế nội bộ để có thể điều chỉnh một phần mức chi trả nhằm đảm bảo cân đối, dự phòng và tăng thêm phần kinh phí cho hoạt động chuyên môn và chi hoạt động khác của đơn vị.
Để đảm bảo công bằng cho người lao động và kinh phí hoạt động chuyên môn của trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc../.
 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi;  
- LĐ phòng, Công đoàn, CV Tiểu học, Tài vụ; (đã ký)
- Lưu VT.  
   
  Nguyễn Tất Tây
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT WEBSITE GIÁO DỤC, THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC, THIẾT KẾ WEBSITE HÀ TĨNH, THIẾT KẾ WEBSITE CHUẨN SEO, THIẾT KẾ WEBSITE VINH NGHỆ AN

 HÌNH ẢNH NỔI BẬT

  LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ

  • Đang truy cập18
  • Hôm nay1,013
  • Tháng hiện tại8,616
  • Tổng lượt truy cập1,357,621
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây