Thực hiện các khoản thu chi trong nhà trường năm học 2015-2016

Thứ ba - 29/09/2015 14:50
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐÔ LƯƠNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 921 /HD-UBND-VX
       Đô Lương, ngày 9 tháng 9 năm 2015
 
 
HƯỚNG DẪN
Thực hiện các khoản thu chi trong nhà trường năm học 2015-2016
 
 
 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 65/2011/QĐ.UBND.VX ngày 07/01/2011 về việc ban hành quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 
Căn cứ Quyết định số 40/2011/QĐ.UBND ngày 16/8/2011 về việc quy định mức thu học phí mầm non công lập thực hiện chương trình chất lượng cao tự chủ một phần kinh phí hoạt động;
Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số 837/HDLN SGD&ĐT-SNV-STC-BHXH Về việc thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBND-VX ngày 7/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về chuyển đổi loại hình trường Mầm non Bán công;
Căn cứ Quyết định 1517/QĐ.UBND-VX ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh về việc  phê duyệt Kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày, bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020;
Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 1107/LN GD&ĐT-TC ngày 14/7/2015 về hướng dẫn việc quản lý thu và sử dụng kinh phí thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày, bán trú tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ- UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về quy định mức thu phí, chế độ quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 5133/UBND.VX ngày 12 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức vận động đóng góp xây dựng CSVC trường lớp học;
Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 2146/LN: GD&ĐT-TC-LĐTBXH ngày 24/10/2014 về hướng dẫn một số nội dung về quy định học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2013-2014, Công văn số: 5584/BGDĐT-KHTC ngày 23/8/2011 V/v tiếp tục chấn chỉnh lạm thu trong các cơ sở giáo dục, Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện.
Công văn số 1326/SGD&ĐT-KHTC ngày 18/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi đầu năm học 2015-2016.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG YÊU CẦU:
I. VỀ HỌC PHÍ:
Trong khi đang chờ văn bản trung ương điểu chỉnh Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của chính phủ trước mắt UBND huyện Đô Lương hướng dẫn các đơn vị tạm thu như năm học cũ 2014-2015( tạm thu theo Quyết định số 65/QDSD-UBND-VX ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An)
1. Thu Học phí:
Học phí được thu định kỳ hàng tháng, nếu học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Học phí được thu 9 tháng/năm, học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì áp dụng mức thu học phí theo khu vực đó.
1.1 - Học phí khối Mầm non:
Mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí:
Thực hiện thu đủ theo quyết định số 34/2011/QĐ.UBND ngày 28 tháng 7 năm 2011 về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Quyết định 87/2009/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 của UBND tỉnh:
ĐVT: 1.000đ/HS/tháng

Ngành học    Thị trấn      Các xã
  đồng bằng
    Các xã
miền núi thấp
- Nhà trẻ bán trú 221 122 112
- Nhà trẻ không bán trú 206 112 102
- Mẫu giáo bán trú 196 109 104
- Mẫu giáo không bán trú 113 62 57
 
1.2 - Học phí Trung học cơ sở:
Thực hiện thu đúng theo Quyết định số 65/2011/QĐ.UBND.VX ngày 07/1/2011
ĐVT: 1.000đ/HS/tháng

Mức thu học phí   Thị trấn      Các xã
   đồng bằng
     Các xã
miền núi thấp
Trung học cơ sở 60 30 20
 
2. Chi học phí:
2.1. Chi học phí THCS:
- Số tiền thu học phí các đơn vị thực hiện như sau: Trích 40% tiền học phí thu được theo mức thu quy định tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 07/1/2011 của UBND tỉnh Nghệ An để cải cách tiền lương, số tiền còn lại được thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác.
* Số tiền học phí còn lại sau khi trừ 40% được chi cụ thể các nội dung sau:
- Bổ sung cho hoạt động sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo bao gồm: Chi tiền lương, phụ cấp lương, tiền công và các khoản đóng góp theo lương cho cán bộ, giáo viên; công nhân viên, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi thường xuyên thuộc nội dung chi hoạt động sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, chi nghiệp vụ quản lý quỹ học phí tại cơ sở; Hỗ trợ cho hoạt động trực tiếp giảng dạy, phục vụ giảng dạy bao gồm: Chi hỗ trợ lao động trực tiếp giảng dạy, các bộ phận liên quan, chi khen thưởng và chi phúc lợi tập thể ở các trường.
- Chi tăng cường cơ sở vật chất:
+ Thực hiện theo quy định tại Điều 19, 20, 21 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của chính phủ.
+ Chi cho sửa chữa, cải tạo CSVC hiện có, xây dựng các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, mua sắm, thuê mướn CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập của nhà trường. Khuyến khích các đơn vị tiết kiệm chi hành chính để bổ sung kinh phí tăng cường CSVC phục vụ giảng dạy và học tập của nhà trường.
2.2 Chi học phí Mầm non:
- Số tiền thu học phí các đơn vị thực hiện như sau: Trích 40% tiền học phí thu được theo mức thu quy định tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 07/1/2011 của UBND tỉnh Nghệ An để cải cách tiền lương. Số tiền còn lại để cân đối chi trả cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được tuyển dụng làm việc theo hình thức hợp đồng không thời hạn, hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
3. Quản lý quỹ học phí:
Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thu và nộp vào Kho bạc nhà nước đầy đủ số tiền học phí thu được, khi thu phải thực hiện ghi biên lai thu tiền do Ngành thuế phát hành. Kết thúc năm học, các trường gửi báo cáo thu, chi quỹ học phí cả năm học về phòng Giáo dục - Đào tạo để phòng tổng hợp thu chi học phí cả năm trên địa bàn huyện.
II.  HỌC THÊM:
1. Thu học thêm Trung học cơ sở:
 Các trường THCS thực hiện theo thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 01/2013/QĐ.UBND- VX ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành qui định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Căn cứ nhu cầu học thêm của học sinh và cha mẹ học sinh; điều kiện kinh tế của địa phương, nhà trường thoả thuận với cha mẹ học sinh về mức thu. Mức thu tiền học thêm chỉ phục vụ cho hoạt động dạy thêm, học thêm trên nguyên tắc đảm bảo thu chi.Việc tổ chức thu tiền học thêm phải có phiếu thu hợp pháp.
2. Nội dung chi học thêm:
          Chi thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm; chi cho công tác quản lí dạy thêm (bao gồm cán bộ quản lý và nhân viên); chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị và tài liệu giảng dạy; chi tiền điện, nước, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm; chi công tác thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm.
          Các nội dung chi và tỉ lệ phân bố cho các nội dung chi phải thông qua Hội nghị công chức, viên chức và đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị phải mang tính hài hòa, đảm bảo hợp lý, công khai, dân chủ, không vì quyền lợi của một số bộ phận mà tỷ lệ phân bổ không hợp lý.
Nhà trường tổ chức thu, chi và quản lý tiền dạy thêm, học thêm theo chế độ tài chính hiện hành, được theo dõi trên một hệ thống sổ sách kế toán. Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền dạy thêm, học thêm.
Cuối mỗi học kỳ nhà trường quyết toán công khai kinh phí dạy thêm, học thêm.
Đặc biệt đối với học sinh hộ nghèo, cận nghèo cần có chính sách miễn giảm nhằm đảm bảo tất cả học sinh có nhu cầu đều được học thêm, nhất là những em học lực còn yếu không vì mức đóng góp cao mà không được học.
3. Quản lý quỹ học thêm: Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thu và nộp vào Kho bạc nhà nước đầy đủ số tiền học thêm thu được. Kết thúc năm học các trường gửi báo cáo thu, chi quỹ học thêm cả năm học về phòng Giáo dục - Đào tạo để phòng tổng hợp thu chi học thêm cả năm trên địa bàn huyện.
III. DẠY HỌC 2 BUỔI/ NGÀY, BÁN TRÚ:
Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, bán trú tại các trường tiểu học thực hiện theo Quyết định số 1517/QĐ.UBND.VX ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày, bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hướng dẫn số 1107/LN GD&ĐT-TC ngày 14/7/2015 của Liên sở: Giáo dục và Đào tạo - Tài chính hướng dẫn việc quản lý thu và sử dụng kinh phí thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày, bán trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. ( giao cho phòng Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể). UBND huyện Đô Lương ủy quyền cho phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt dự toán thu, chi kinh phí dạy học 2 buổi/ ngày, bán trú của các trường tiểu học trên địa bàn huyện.
IV. VỀ KHOẢN THU CHI PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP  VÀ MỘT SỐ  ĐÓNG GÓP THỎA THUẬN GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CHA MẸ  HỌC SINH
1. Mức thu phí trông giữ xe đạp của học sinh trong nhà trường:
Thực hiện theo Quyết định 61/2014/QĐ- UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về quy định mức thu phí, chế độ quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Mức thu: tối đa không quá  12.000 đồng/ tháng (thu 9 tháng)
- Yêu cầu: phải có nhà xe đảm bảo an toàn, phù hợp cảnh quan môi trường. Trước khi thu cần thông báo, bàn bạc thống nhất với phụ huynh học sinh.
- Phí trông giữ xe đạp được cân đối vào phục vụ nhu cầu của nhà trường, chủ yếu phụ cấp cho người trông giữ xe, dành phần thích hợp củng cố CSVC trông giữ và được hạch toán công khai hàng kỳ theo quy định.
* Quản lý quỹ trông giữ xe đạp:
Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thu và nộp vào Kho bạc nhà nước đầy đủ số tiền thu được. Kho bạc Nhà nước nơi có cơ sở Giáo dục - Đào tạo mở tài khoản quỹ trông giữ xe đạp có trách nhiệm cấp trở lại cho cơ sở Giáo dục - Đào tạo theo dự toán được phê duyệt.
Kết thúc năm học, các cơ sở Giáo dục - Đào tạo gửi báo cáo thu, chi quỹ trông giữ xe đạp cả năm học về phòng Giáo dục - Đào tạo để phòng tổng hợp thu chi quỹ trông giữ xe đạp cả năm trên địa bàn huyện.
2. Một số khoản đóng góp thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh được thực hiện theo quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT-KHTC ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
2.1. Mua sắm phục phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt;
Đối với những khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt (không bao gồm quần áo đồng phục, vở viết);
2.2. Thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dạy học sinh;
Đối với những khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như: tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiền nấu ăn cho học sinh, tiền nước uống...yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với phụ huynh học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.
2.3. Phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
Mức thu phí hoạt động của của Ban đại diện cha mẹ học sinh do cuộc họp đầu năm của cha mẹ học sinh quyết định, không sử dụng để hỗ trợ các hoạt động dạy học và giáo dục, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Việc chi tiêu phải được lập kế hoạch và được thông qua trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học và công khai kết quả sử dụng tại cuộc họp cuối học kỳ, cuối năm học.
Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS hàng năm căn cứ nhu cầu phục vụ tốt cho công tác dạy và học của trường lập tờ trình và kế hoạch. Đồng thời kế hoạch phải được triển khai trong Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh, lập dự trù kinh phí  ( bao gồm dự kiến nguồn thỏa thuận, các nội dung chi và dự kiến mức chi cụ thể) để trình UBND xã, Thị trấn xin chủ trương cho phép cho nhà trường triển khai trên tinh thần thỏa thuận.
Khi cần sử dụng các khoản quỹ đóng góp thỏa thuận trên, yêu cầu các đơn vị lập tờ trình và dự toán thông qua ban chấp hành hội phụ huynh và trình UBND xã, thị trấn phê duyệt dự toán thì mới tiến hành sử dụng theo đúng quy trình và hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán. Các đơn vị phải sử dụng nguồn thu đóng góp thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh phải đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.
(Lưu ý theo Công văn 1326/SGD&ĐT-KHTC ngày 18/8/2015 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nghệ An hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi đầu năm học 2014-2015. Tất cả các khoản thu trên đều phải nộp kho bạc nhà nước trừ các khoản thu thỏa thuận).
V. VỀ THU CHI NGUỒN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CSVC TRƯỜNG LỚP HỌC:
- Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch số 920/KH-UBND ngày 19/ 9/ 2008 của UBND huyện;
- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao và môi trường;
- Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;
- Thông tư số 135/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;
- Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 25/5/2006;
- Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo;
- Công văn 5133/UBND.VX ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các cuộc vận động  đóng góp xây dựng CSVC trường, lớp học;
- Công văn 2365/STC-HX ngày 15/10/2008 của Sở Tài chính Nghệ An hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động từ cuộc đóng góp xây dựng CSVC trường, lớp học;
- Thông báo số 391/TB-UBND ngày 27/7/2012 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2012. Trong thông báo có nội dung “Đồng ý chủ trương cho các trường trong hệ thống trường thí điểm được huy động xã hội hoá để xây dựng phòng học ngoại ngữ”.
Qui trình huy động xã hội hóa giáo dục thực hiện cụ thể như sau:
- Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập kế hoạch công việc và dự trù kinh phí chi tiết( bao gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và mức chi cụ thể) để thực hiện.
+ Kế hoạch công việc phải nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động các nguồn đóng góp, cách thức tổ chức thực hiện.
          + Niêm yết công khai ít nhất một tuần để tiếp thu các ý kiến đóng góp.
+ Hoàn chỉnh kế hoạch công việc và dự trù kinh phí.
- Báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp để xin chủ trương và chỉ được tiến hành vận động và thực hiện sau khi có sự đồng ý của cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp, cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp nhận hồ sơ trong vong thời gian bảy ngày làm việc phải có ý kiến trả lời bằng văn bản phòng giáo dục.
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phê duyệt chủ trương đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; Phối hợp với các xã, thị trấn để giám sát các trường trong địa bàn về hình thức vận động.
- Sau khi hoàn thành công việc, các trường phải niêm yết công khai và báo cáo quyết toán số kinh phí đã huy động và kết quả thực hiện với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí.
- Quá trình quản lý và sử dụng phải quán triệt các nguyên tắc:
+ Tự nguyện, đúng mục đích: Việc huy động và tiếp nhận các khoản đóng góp của xã hội cho các trường phải quán triệt nguyên tắc tự nguyện cả hai bên.
Nhà trường không được coi bất kỳ hình thức đóng góp (hoặc ép buộc) nào như là một điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không được qui định mức đóng góp cụ thể hoặc bình quân mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh và các đối tượng tham gia đóng góp khác. Đồng thời, bên đóng góp cũng không được gắn bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền lợi khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đã đóng góp cho nhà trường.
Các trường khi tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích các nguồn thu đã huy động.
+ Dân chủ, công khai, minh bạch: Quá trình quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện, phải đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục Quốc dân.
Khi thu tiền phải có biên lai thu theo quy định của ngành tài chính cho đối tượng nộp tiền. Số tiền vận động thu được yêu cầu các đơn vị nạp vào Tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước huyện Đô Lương. Khi cần mua sắm, sửa chữa, xây dựng CSVC yêu cầu các đơn vị lập tờ trình và dự toán thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh và trình UBND xã, thị trấn phê duyệt dự toán thì mới tiến hành mua sắm, xây dựng và sửa chữa theo đúng quy trình và hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán. Các đơn vị phải sử dụng nguồn thu đóng góp tự nguyện xây dựng cơ sở vật chất phải đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả; tuyệt đối không được sử dụng nguồn thu này để chi hoạt động thường xuyên tại đơn vị.
Việc thu và chi phải được hạch toán vào sổ theo dõi rõ ràng, công khai, minh bạch trước toàn thể nhà trường, hội phụ huynh, UBND Xã, Thị trấn và lập báo cáo về UBND huyện qua phòng Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, kiểm tra khi cần.
Trên đây là hướng dẫn một số khoản thu chi theo quy định trong đơn vị trường học năm học 2015-2016. Yêu cầu Hiệu trưởng và Kế toán các trường  kiểm tra, giám sát thực hiện thu chi các khoản theo quy định, thực hiện ghi sổ hạch toán các khoản thu chi đầy đủ, chính xác theo chế độ kế toán hiện hành. Ngoài các khoản thu trên, đơn vị không được đặt ra một khoản thu nào khác, nếu làm sai Hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Sở Giáo dục - Đào tạo; (B/C)  
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; (B/C)  
- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Đã ký
- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện;  
- Các phòng: Nội vụ, TC-KH, Thanh tra, GD-ĐT;  
- Chủ tịch 33 xã - Thị trấn; LĐLĐ huyện  
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS; Nguyễn Tất Thành
- Lưu VT.  
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT WEBSITE GIÁO DỤC, THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC, THIẾT KẾ WEBSITE HÀ TĨNH, THIẾT KẾ WEBSITE CHUẨN SEO, THIẾT KẾ WEBSITE VINH NGHỆ AN

 HÌNH ẢNH NỔI BẬT

  LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ

  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,011
  • Tháng hiện tại8,614
  • Tổng lượt truy cập1,357,619
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây